ضريب جذب صوتی وزن یافته

ضریب جذب صوتی چگونه اندازه گیری می شود؟

مقدمه

پارامتر ضريب جذب صوتی وزن یافته αw مقداری تک عددی است که برای رتبه بندی میزان جذب صوت در مواد استفاده می شود.
این مقدار بر اساس نتایج اندازه گیری در محدوده باند یک هنگامی بدست می آید. و برابر است با مقدار مبنا در فرکانس 500 هرتز.

این کمیت را ميتوان براي تعيين مقررات و نيز براي تشريح خصوصيات آكوستيكي فرآوردههاي جذب كننده صوتی که به منظور كاربريهاي متداول در فضاهای مختلف بکار می روند استفاده نمود.

ذکر این نکته مهم بسیار ضروری است که این پارامتر را نمی توان در جاهایی که نیاز به اطلاعات بسیار دقیق از میزان ضریب جذب صوتی است را استفاده نمود.

ضريب جذب صوتی وزن یافته αw

ضريب جذب وزن صوتی یافته αw مقداری تک عددی است که مستقل از فرکانس می باشد و این مقدار برابر است با مقدار منحنی مرجع در فرکانس 500 هرتز. البته باید خاطر نشان کرد که در محاسبه این مقدار باید از روش لغزاندن نمودار که در ادامه توضیح داده خواهد شد استفاده نمود.

شاخص های شکلی

اگر بعد از لغزاندن نمودار ضریب جذب بر روی نمودار مبنا مشخص شد که بعضی از فرکانس ها به اندازه 0.25 مقدار ضریب جذب بالاتر یا کمتر از مقدار نمودار مبنا دارند باید از شاخص های شکلی استفاده نمود.

به بیانی دیگر شاخص های شکلی در واقع بیانگر این هستند که این ماده جاذب در بعضی از فرکانس ها دارای ضریب جذب بالاتر یا پایین تر از مقدار لغزانده شده است.
همچنین ضریب جذب صوتی وزن یافته نمی تواند بیانگر مقدار دقیقی از میزان ضریب جذب ماده مورد نظر باشد و ضروری است که میزان دقیق ضریب جذب در هر فرکانس بطور جداگانه بررسی شود.

اگر جذب اضافي در بسـامد 250 هرتـز اتفـاق بيفتـد، از نمايـه L ، در صورتيكه در بسامد 500 هرتـز يـا 1000 هرتـز رخ دهـد، از نمايـه M و چنانچه در بسامدهاي 2000 هرتـز يـا 4000 هرتـز باشـد، از نمايـه H استفاده شود.

محاسبه ضريب جذب صوتی وزن یافته

براي محاسبه ضريب جذب صداي وزن يافته، αw ، بـر اسـاس نمـودار مرجـع شکل 1 و جدول 1 استفاده می شود.
برای محاسبه باید در گام هاي 0/05 مقدار ضریب جذب به سمت مقدار مرجع لغزانده شود بطوریکه مقدار انحرافات ناخواسته کمتر یا مساوی با 0.01 شود.

منظور از انحراف ناخواسته این است که مقدار اندازه گیری شده کم تر از مقدار نمودار مرجع باشد.

بعد از عملیات لغزاندن نمودار مقدار ضريب جذب صداي وزن يافته، αw ، برابر است با مقدار نمودار مرجع لغزانده شده در بسامد 500 هرتز .

ضريب جذب صوتی وزن یافته
ضريب جذب صوتی وزن یافته

نحوه بیان ضریب جذب صوتی وزن یافته

ضریب وزنی جذب صدای وزن یافته αw را تا دو رقم اعشار بیان می شود.

شاخص های شکلی بدون کاما و درون پرانتز بعد از مقدار αw بیان می شوند. به عنوان مثال αw = 0,65 (MH)

مقدار ضریب جذب در فرکانس های پایین می بایست همراه با ضریب جذب صدای وزن یافته αw (و شاخص های شکلی) بیان شوند.

مقدار ضریب جذب محاسبه شده از فرکانس های 100 هرتز، 125 هرتز و 160 هرتز را در پرانتز، پس از مقدار αw و شاخص های شکلی اضافه می شوند.

به عنوان مثال αw = 0,65 (MH) (0,15) یا αw = 0,65 (MH) (α125 = 0,15)

جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به استاندارد ISO 11654 مراجعه نمایید.

مطالب پیشنهادی:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *