ثابت اتاق چیست؟

ثابت اتاق

مقدمه

ثابت اتاق1 در واقع بیانی است از میزان جذب صوتی یک اتاق است.

ثابت اتاق نه تنها به میزان ضریب جذب سطوح اتاق بستگی دارد بلکه به مساحت کل سطوح اتاق نیز بستگی دارد. سطوح جاذب انرژی صوتی را با تبدیل کردن به گرما جذب می کنند. مقدار انرژی جذب شده به میزان ضریب جذب و مساحت سطح جاذب بستگی دارد.

سطح معادل جذب کننده ها

برای محاسبه سطح معادل جذب کننده ها در واحد متر مربع داریم:

….+ A = α1s1 + α2s2 + α3s3

در این رابطه A سطح معادل جذب کننده ها در اتاق است.

α1 ضریب جذب2 سطح اول، α2 ضریب جذب سطح دوم، α3 ضریب جذب سطح سوم و به این ترتیب s1 مساحت سطح اول، s2 مساحت سطح دوم است. ، s3 مساحت سطح سوم بر حسب متر مربع است.

ضریب جذب میانگین اتاق

ضریب جذب میانگین اتاق α ̅ برابر است با نسبت سطح معادل جذب کننده ها به مساحت کل سطوح اتاق:

Si مساحت هر یک از سطوح اتاق بر حسب متر مربع است.

ثابت اتاق

ثابت اتاق که با حرف R نمایش داده می شود عبارت است از نسبت سطح معادل جذب کننده ها به تفاضل ضریب جذب میانگین اتاق از جذب کامل که برابر با یک است:

  1. room constant ↩︎
  2. absorption coefficient ↩︎

مطالب پیشنهادی:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *