ایزولاسیون صدای هوابرد Airborne sound insulation

ایزولاسیون صدای هوابرد Airborne sound insulation

مقدمه

در هر ساختمان و بنایی که ساخته می شود خواه کاربری آن مسکونی باشد و یا تجاری یکی از مهمترین پارامترهایی که باید در آن بررسی نمود ایزولاسیون صدای هوابرد Airborne sound insulation است. اندازه گیری این پارامتر تعیین می کند که سازه مورد نظر در کنترل صدای هوابرد چقدر توانایی دارد.
برای اینکه بتوان ایزولاسیون صدای هوابرد Airborne sound insulation در ساختمان ها را بصورت کوتاه و مفید تشریح نمود ابتدا لازم است در مورد صدای هوابرد توضیحاتی ارائه شو

صدای هوابرد

اینکه صدای هوابرد چیست و منظور چه صدایی است باید گفت هر صدای که برای انتقال از بستر هوا برای عبور کردن استفاده نماید را صدای هوابرد می نامیم. برای مثال صدای انسان یا صدای موسیقی یک صدای هوابرد است.

ایزولاسیون صدای هوابرد

روش اندازه گیری

روشی که قصد دارم در مورد آن توضیح دهم برای فضاهای با حجم 10 متر مکعب تا 250 متر مکعب معتبر است. در این روش اندازه گیری ایزولاسیون صدای هوابرد در محدوده فرکانسی 50 هرتر تا 5000 هرتز اندازه گیری می شود.
این روش برای فضاهای مبله نشده و یا مبله شده می تواند استفاده شود و محدودیتی در این مورد وجود ندارد. همچنین فضای مورد نظر می تواند به یک فضای پخشا نزدیک باشد و یا اینکه تقریبی از یک فضای پخشا باشد.
کمیتی که ما را مستقیما به بیانی سابجکتیو از ایزولاسیون صدای هوابرد می رساند اختلاف تراز استاندارد شده DnT است. همواره برای این اندازه گیری ما با دو اتاق مواجه هستیم.
این دو اتاق عبارتند از اتاق دریافت و اتاق ارسال. هدف اندازه گیری ایزولاسیون صدای هوابرد جداکننده بین این دو اتاق است. در ادامه به نحوه اندازه گیری این کمیت خواهیم پرداخت.

اختلاف تراز استاندارد شده DnT

برای محاسبه اختلاف تراز استاندارد شده DnT به پارامترهای L1, L2  و RT  نیاز داریم. در ادامه ابتدا این پارامترها را معرفی می کنیم:
تراز فشار صدا در اتاق ارسال یا اتاق منبع صدا را L1  در نظر می گیریم.
تراز فشار صدا در اتاق دریافت را L2 در نظر می گیریم.
زمان واخنش در اتاق دریافت را RT  در نظر می گیریم.
تفاوت و اختلاف تراز فشار صدا در اتاق منبع و اتاق دریافت را محاسبه می کنیم و مقدار آنرا D در نظر می گیریم. اکنون اختلاف تراز استاندارد شده عبارت است از:

DnT= D+ 10 ln (RT/T)

مقدار T زمان واخنش مرجع است که برای محیط های مسکونی 0.5 ثانیه در نظر گرفته می شود.
کمیت دیگر که برای ایزولاسیون صدای هوابرد در نظر گرفته می شود شاخص کاهش صدای ظاهری apparent sound reduction index است که با ‘R بیان می شود.

مطالعه مطالب زیر توصیه می شود:
رتبه بندی کلاس انتقال صدا STC
راه های بهبود کلاس انتقال صدا STC

شاخص کاهش صدای ظاهری ‘R

شاخص کاهش صدای ظاهری ‘R به دو روش اندازه گیری و محاسبه می شود. در روش اول از طریق اندازه گیری توان صدا و در روش دوم از طریق مساحت جذب معادل محاسبه می شود.
در روش اول شاخص کاهش صدای ظاهری ‘R از رابطه زیر محاسبه می شود:

R’=10ln (w1/(w2+w3))

W1 توان صدای منبع صدا در اتاق ارسال
W2 توان صدای منبع در اتاق دریافت از المان جدا کننده
W3 توان صدای منبع در اتاق دریافت از سایر المان ها
روش دیگر برای شاخص کاهش صدای ظاهری ‘R عبارت است از:

R’= D + 10ln(S/A)

S عبارت است از مساحت سطح مشترک بین اتاق دریافت و اتاق ارسال بر حسب متر مربع
A عبارت است از مساحت معادل جذب در اتاق دریافت بر حسب متر مربع
در پایان می خواهیم مثالی در مورد شاخص کاهش صدای ظاهری بزنیم. برای مثال اگر برای یک پنجره بیان شده باشد که شاخص کاهش صدای 46 دسی بل است. این به این معنی است که باید سطح تراز صدای بیرونی را که مثلا اگر 76 دسی بل است به 30 دسی بل کاهش می دهد.

برای مطالعه بیشتر در خصوص نحوه اندازه گیری ایزولاسیون صدای هوابرد Airborne sound insulation می توانید استاندارد ISO 16283-1:2014 را مطالعه نمایید.

اشتراک گذاری